Kamu Hukuku Bölümü

1- Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
2- Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
3- İdare Hukuku Anabilim Dalı
4- Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı
5- Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
6- Hukuk Tarihi Anabilim Dalı
7- Mali Hukuk Anabilim Dalı
8- Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı