Fakültemizde Yapılacak Olan Final, Bütünleme, Tek Ders ve Ek Ders Sınavlarında Uygulanacak İlkeler ile Alınacak Güvenlik Önlemleri

09 Mayıs 2023 Salı

           Üniversitemiz Senatosunun 04.05.2023 tarihli ve 191/4 sayılı kararı uyarınca, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Fakültemizde yapılacak olan final, bütünleme, tek ders ve ek ders sınavlarında uygulanacak ilkeler ile alınacak güvenlik önlemleri 09.05.2023 tarih ve 2023/4 Fakülte Kurulu Kararı ile belirlenmiş olup;
 1. Final, bütünleme, tek ders ve ek ders sınavlarının Hukuk Programının öğrenme kazanımları ve muhtemel ihtilaf ve denetlemeler göz önünde bulundurularak hukuki bakımdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler doğrultusunda yapılmasına,
 2. 22.06.2018 tarihli ve 117 sayılı Senato Kararıyla kabul edilen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sınav Uygulama Esasları ile 08.11.2021 tarihli ve 2021/6 sayılı Fakülte Kurulu Kararıyla kabul edilen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sınav Uygulama Usul ve Esasları kapsamında belirtilen ve uzaktan yöntemle çevrim içi ve eş zamanlı biçimde yapılacak sınavlara uygulanabilecek genel talimatların uygulanmasına,
 3. Sınavların Fakültemiz resmî internet sayfası üzerinden duyurulan sınav programında belirtilen gün ve saat detaylarına riayet edilerek “Google Classroom” uygulaması vasıtasıyla açılan sanal sınıflarda gerçekleştirilmesine,
 4. Her bir dersin sınavında uygulanacak özel talimatların, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından ilgili dersin sınav tarihinden en geç 24 saat önce sanal sınıf üzerinden duyurulmasına,
 5. Sınav sürelerinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sınav Uygulama Esaslarının 4. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen azami süreleri aşmayacak şekilde belirlenmesine ve sınavda uygulanacak özel talimatlar kapsamında duyurulmasına,
 6. Çevrim içi sınav kitapçıklarının hazırlanmasında “Google Forms” uygulaması başta olmak üzere kurumsal e-posta aracılığıyla erişim sağlanabilen uygulamaların kullanılmasına,
 7. Cevap kâğıtlarının sahip olması gereken biçimsel özelliklerin sınavda uygulanacak özel talimatlar kapsamında ders sorumlusu öğretim elemanlarınca belirlenip duyurulmasına,
 8. Sınavlardaki açık uçlu soruların cevaplarının esas olarak “Microsoft Word”, “Google Forms” ve sınavda uygulanacak özel talimatlar doğrultusunda bildirilen diğer uygulamalar kullanılarak hazırlanmasına; ancak bilgisayar erişiminde sorun yaşayanlar için istisnai olarak geleneksel yöntem marifetiyle cevap kâğıtlarının hazırlanabilmesine,
 9. Geleneksel yöntemle hazırlanacak cevap kâğıtlarının sahip olması gereken biçimsel özelliklerin sınavda uygulanacak özel talimatlar doğrultusunda ders sorumlusu öğretim elemanlarınca belirlenip duyurulmasına,
 10. Geleneksel yöntemle hazırlanacak cevap kâğıtlarının fotoğraflanıp “pdf” uzantılı tek dosya olarak sanal sınıfın ilgili sekmesine yüklenmesine dair usulün sınavda uygulanacak özel talimatlar doğrultusunda ders sorumlusu öğretim elemanlarınca belirlenip duyurulmasına,
 11. Sınavlara ilişkin bütün cevap kâğıtlarının sanal sınıflar üzerinden teslim edilmesine ilişkin usulün özel talimatlar doğrultusunda ders sorumlusu öğretim elemanlarınca belirlenip duyurulmasına,
 12. Çevrim içi ve eş zamanlı sınavlarda söz konusu olabilecek teknik sorunlardan ötürü cevap kâğıtlarının tesliminde, sınav bitiminden itibaren 1 dakikadan az ve 5 dakikadan fazla olmamak üzere ek teslim süresinin özel talimatlar doğrultusunda ders sorumlusu öğretim elemanlarınca belirlenip duyurulmasına,
 13. Her bir ders için sınav güvenlik önlemi olarak, usulü ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından özel talimatlar kapsamında belirtilip duyurulmak kaydıyla görüntülü denetimin yapılabilmesine; ancak bu denetim özelinde 24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile mezkûr yasaya dayanarak hazırlanan mevzuat hükümlerine hassasiyetle uyulmasına ve aydınlatma metni ile açık rıza onayı gibi ilgili mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin ihmal edilmeden ders sorumlusu öğretim elemanlarınca yerine getirilmesine,
 14. Bu maddede belirlenen sınav uygulama ilkeleri ve güvenlik önlemleri ile sınavlara ilişkin ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin Fakültemizde yürütülen derslerin sorumlu öğretim elemanlarına ve öğrencilere kurumsal e-posta üzerinden bildirilmesine,
           Karar verilmiştir.
           Bilgilerinize rica olunur.